میگه گنگ نیستی، اما تلاشی هم برای فهمیده شدن نمیکنی.