معمولن خواب شب، کلاژ دریافت‌های روزانه‌ست. اما بعضی وقت‌ها پیرنگ پیدا میکنه.