نامبرده از خستگی و گرسنگی و چشم درد و بیخوابی تلف شد.
فاتحه ‎· zYa-Bushehr