کی اتفاق مجال سلام ما افتد؟
گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند ‎- SaeedTheGiraffe ?