گر امید وصل باشد، گر امید وصل باشد …
گر امید وصل باشد … ‎· zYa-Bushehr