گر امید وصل باشد، گر امید وصل باشد …
گر امید وصل باشد … ‎- zYa-Bushehr