دنیا پر از آدم‌های ضعیفیه که ادای آدم‌های قوی رو درمیارن و آدمهای قوی که همیشه احساس ضعف میکنند.