اسمایلی مظفرالدین شاه
اسمایلی داره؟ ‎· آیــــه!
آره دیگه. زندگیش کلن اسمایلیه! ‎· رفیع