اسمایلی مظفرالدین شاه
اسمایلی داره؟ ‎- آیــــه!
آره دیگه. زندگیش کلن اسمایلیه! ‎- رفیع