ژانر اینهایی که با چشم بند میخوابن.
چند شبه مجبور میشم بعضاً که هدبندم رو بذارم روی چشام موقع خواب... ‎· zYa-Bushehr
دوازده ظهر بی چشم بند نمیشه خب ‎· SaeedTheGiraffe ?
چشم بند نخواب ملافه رويدا بايد حتما رو كله و تا راه تنفس بگيره ‎· هانا