و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم …