احتمالن سیکاریو امسال هم موسیقی و هم فیلمبرداری اسکار رو میگیره.