مسته، نیم ساعته عاشق شده، فارسی هم بلد نیست!
مستی و راستی و اینا:دی ‎- farzaaneh