ما را به سخت‌جانی خود گمانی نیست.
شاعر در ادامه میگه : آن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد ‎· SaeedTheGiraffe ?