عقده ای بر عقده های کودکیمان افزود ‎· farzaaneh
تلاش کنیم عقدهٔ کودکمان نباشد. ‎· رفیع
@geminorum: ها،واقعا.اگر کودکی داشتیم ‎· farzaaneh