عقده ای بر عقده های کودکیمان افزود ‎- farzaaneh
تلاش کنیم عقدهٔ کودکمان نباشد. ‎- رفیع
@geminorum: ها،واقعا.اگر کودکی داشتیم ‎- farzaaneh