میخوام ببینم هینس، مارا رو برای نیمه دیگر آبجکتیفای کرده؟ یا صرفن حسادت مردانه‌ست.