:\
لینک تو هم خراب شد؟ ‎· نیالا
آره دیگه نیست، دیزنی ورش داشت. ‎· رفیع
این که قبل از شروع هم نمیومد. ‎· رفیع
ای بابا ‎· ardvisoor