:\
لینک تو هم خراب شد؟ ‎- نیالا
آره دیگه نیست، دیزنی ورش داشت. ‎- رفیع
این که قبل از شروع هم نمیومد. ‎- رفیع
ای بابا ‎- ardvisoor