این که بغل لئو نشسته مامانشه؟
آّره ‎· نیالا
بلی ‎· MaryaM