این که بغل لئو نشسته مامانشه؟
آّره ‎- نیالا
بلی ‎- MaryaM