سیکاریو تیریخیدا
سه ساله پشت سر هم دارن میدن به ایشون! ‎· رفیع