User avatar

یعنی همیشه این جوری بوده که از رسیسم و هر چی که متهم بهش میشن، سو استفاده میکنن برای گرم کردن بازار خودشون!

Comment

دقیقا

 ‎· ardvisoor
Comment

الان بیشتر دارن اینا رو که ریسست بودن هالیوود و عنوان کردن و مسخره میکنند بیشتر تا ادوکسی برای ریس ایکوالیتی

 ‎· نیالا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10