ظاهرن ترکی هیچی بلد نیستم، چون فقط کلمات غیر ترکی که دیجیتال‌ترک میگه رو میفهمم. :)