این فیلم اسپیلبرگ خیلی سنگین بود، یعنی آدم بعد از شیندلر این رو بسازه خیلیه.