User avatar

این فیلم اسپیلبرگ خیلی سنگین بود، یعنی آدم بعد از شیندلر این رو بسازه خیلیه.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10