شود آی بی وورید؟
تکه کلامش بود توی بریدج ‎- رفیع
خونسردیش خیلی قشنگ توی بازیش نشون داده میشد ‎- Boycott
آره خداییش خوب بازی کرد ‎- ardvisoor