خخخخ، لویی سی کی اوردن اسکار!
زیادی صداقت داره، هیچ وقت به درد هالیوود نخواهد خورد. ‎· رفیع