آخی یوری هم امسال فوت کرد. مراسم ختمش توی مصر خیلی غریبانه بود.
عمر شریف ‎- رفیع