ولی نامردا هیچی به سیکاریو ندادن. من به نشانه اعتراض کاری نمیتونم بکنم!