ایناریتو نه تیریخدا
بدن به میلر من راضی‌ام ‎· رفیع
بابا کارگردان بدیه ایشون. ‎· رفیع