ایناریتو نه تیریخدا
بدن به میلر من راضی‌ام ‎- رفیع
بابا کارگردان بدیه ایشون. ‎- رفیع