ولی من نمیتونم رونان رو برای اتونمنت ببخشم. هنوز هم نمیتونم.