کرنستون رو بخاطر ترامبو بدن.
بیچاره‌ش کرد هالیوود. ‎· رفیع
بازیش بی نظیر بود ‎· نیالا
من که کلن والتر وایتی‌ام ‎· رفیع