رومن هالیدی رو ترامبو نوشته بود، ولی حتی اسمش هم توی کردیت نیومد.