اییشش
جک شونصد سال بعد بالاخره اسکار گرفت. ‎· رفیع
:)) ‎· ardvisoor