دست راست مورگان فریمن توی تصادف رانندگی فلج شده.
مثل دست چپ فلانی نگه میداره کلن. :) ‎· رفیع
ها نه برعکس، راست و چپ من. ‎· رفیع