دست راست مورگان فریمن توی تصادف رانندگی فلج شده.
مثل دست چپ فلانی نگه میداره کلن. :) ‎- رفیع
ها نه برعکس، راست و چپ من. ‎- رفیع