User avatar

دست راست مورگان فریمن توی تصادف رانندگی فلج شده.

Comment

مثل دست چپ فلانی نگه میداره کلن. :)

 ‎· رفیع
Comment

ها نه برعکس، راست و چپ من.

 ‎· رفیع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10