گیف از چرخیدن توتم مل توی اینسپشن گذاشته، نوشته «وات ایف؟» بعد اسکار هشتک کرده، لئو رو هم منشن کرده.
خخخخ ‎· رفیع