تجربه عجیبی بود، اسکار زنده!
من اسکار سکوت بره‌ها رو روی وی‌اچ‌اس دیدم. ‎· رفیع