از پشت صحنه اشاره میکنن، آشپزی آموز اگر طالب فیضی.