نامبرده دیگر توان تحمل طعنه‌های خودش به خودش را ندارد.