مرحله بعدی هم اینه که نتیجه‌گرایی رو کلن بذارم کنار.