«سمرقند و آن شهری باشد در ماوراءالنهر که کاغذ خوب از آنجا آوردند»
«یک نامه به نامم ننوشتی مگر آخر / کاغذ به سمرقند تو ای قند به چند است؟» حسین منزوی ‎· رفیع