User avatar

«سمرقند و آن شهری باشد در ماوراءالنهر که کاغذ خوب از آنجا آوردند»

Comment

«یک نامه به نامم ننوشتی مگر آخر / کاغذ به سمرقند تو ای قند به چند است؟» حسین منزوی

 ‎· رفیع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10