دیوانه‌ام، حتی زنش را دوست دارم. https://t.co/jyjLQoIAOb