نمیخواد درخت بکاری، سیگار رو بذار کنار. هزینه‌ای که شما روی دست سیستم درمانی میذاری، شونصد برابر درخت کاشتنته.