User avatar

نمیخواد درخت بکاری، سیگار رو بذار کنار. هزینه‌ای که شما روی دست سیستم درمانی میذاری، شونصد برابر درخت کاشتنته.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10