مشکل ازلی/ابدی گرسنگی نیمه‌شب
خرما می خورم من این جور وقت ها ‎· بهنام