مخصوصن وقتی شام نخورده باشی و یخچال هم خالی باشه و همسایه هم بیدار بشه اگر ماشین رو روشن کنی و بقالی اطراف خونه نباشه!