ارگو با کسی که نمیشناسیش، فقط میتونی وارد بحث جدلی بشی! که البته ممکنه فایده‌ای مترتب باشه یا نه. که خب کورولیشنش معمولن نه میباشد.