فیبی که چندلر رو بغل کرده بود میگفت دستم حلقه نمیشه، همون.