الان دقیقن یک هفته‌ست که هیچ موجود زنده‌ای ندیدم.
لیترالی یا متفوریکلی ؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
دقیقن! ‎- رفیع
دقیقن قید تضمین زمان بود خب ‎- SaeedTheGiraffe ?