الان دقیقن یک هفته‌ست که هیچ موجود زنده‌ای ندیدم.
لیترالی یا متفوریکلی ؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دقیقن! ‎· رفیع
دقیقن قید تضمین زمان بود خب ‎· SaeedTheGiraffe ?