«معتاد شدن احتمالی طرف، به درک؛ دشواری اینجاست که هربار بعد از تمام شدن رابطه بخواهد سیگار روشن کند، یاد تو می‌افتد؛ آدم نادان.»