لاابالی چه کند دفتر دانایی را؟
تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است ‎· SaeedTheGiraffe ?