نامبرده از صبح در کفِ ترکیب «سانتیمانتالیسم مدنی» میباشد.