میزان تنوع محصولات توییتر، دیگه کم کم داره با بقالی سر کوچه برابری میکنه.