وقتی میری فقط چایی بریزی، بعد بجاش کل آشپزخونه رو میشوری؛ یعنی میخواهی از زیر کار در بری!