اصلن خونه تمیز شد. دیگه خونه‌تکونی عید نمیخواد. ولش کن خودت چطوری؟