اینقدر جک ریچر خوبه که میخوام برگردم هرچی سم اسپید و فیلیپ مارلو هست رو ببینم.